„ GUGULANA BANATULUI DE MUNTE ÎN EUROREGIUNEA AACHEN, GERMANIA”
  Activitatea/proiectul GUGULANA BANATULUI DE MUNTE                   ÎN EUROREGIUNEA  AACHEN, GERMANIA” 

Parteneriat cultural bilateral

Liceul Bănăţean Oţelu Roşu – Liga Asociaţiilor Româno-Germane

 / Comunitatea Românilor din Germania

1  Perioada în care s-a derulat Octombrie 2009
2  Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului
 • 11 elevi cu vârste cuprinse între 12 şi 17 ani , 6 fete şi 5 băieţi, membri ai ansamblului folcloric “Gugulana “a Liceului Bănăţean Oţelu Roşu şi corespondenţii lor – tineri din Comunitatea Românilor din Germania;
 • elevii Liceului Bănăţean Oţelu Roşu, comunitatea românilor din Germania, Belgia, Olanda;
 • spectatorii serilor culturale desfăşurate la Aachen, Germania.
3  Coordonator Profesor: Ghiorghioni Rozina, directorProfesor: Dragomir Adriana
4  Obiective
 • crearea unei reţele de cooperare durabilă între Liceul Bănăţean Oţelu Roşu, etniile germană, maghiară, italiană din Oţelu Roşu şi comunităţile de români din Europa;
 • valorificarea obiceiurilor şi popularizarea tradiţiilor româneşti într-o Europă Unită;
 • aprecierea resurselor şi dezvoltarea aptitudinilor de promovare a culturii gastronomice tradiţionale;
 • înţelegerea diversităţii de culturi europene, limbi şi valori atunci când se compară aspecte ale culturii tinerilor din diferite ţări europene;
 • conştientizarea  de către tineri/liceeni a ideii unei comunităţi europene şi a faptului că  sunt parte din această comunitate internaţională, în care contribuţiile lor sunt  recunoscute.
5  Ariile curriculare implicate        Limbă şi comunicare       Om şi societate       Consiliere şi orientare

       Arte

      Tehnologii 

6  Produsele finale şi rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concret la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Produse finale

 • Albumul foto al şcolii -Turneul formaţiei de cântece şi dansuri GUGULANA a Liceului Bănăţean Oţelu Roşu în Euroregiunea Aachen, Germania;
 • Expoziţii de artă fotografică;
 • CD cu înregistrarea spectacolelor susţinute în Germania.

 

Rezultate obţinute

 • Dobândirea şi dezvoltarea unor competenţe:
  • competenţa de a analiza contextul educaţional în care funcţionează instituţia prin comparaţie cu instituţii similare europene;
  • competenţa de a crea  / iniţia un parteneriat efectiv şi funcţional, adecvat atât nevoilor elevilor aflaţi în formare iniţială, cât şi nevoilor şcolii;
  • competenţe de înţelegere şi comunicare în limba germană şi limba engleză;
 • Masă rotundă pe tema proiectului, organizată de Consiliul elevilor, videoproiecţii;
 • Întâlniri ale cadrelor didactice şi elevilor cu domnul inginer Emil Mateiaş, reprezentant al Ligii Asociaţiilor Româno-Germane/Comunitatea Românilor din Germania;

Schimb de experienţă între comunităţile de români din Germania, Belgia, Olanda, România.

7  Metodele de evaluare şi de diseminare folosite Metode de evaluare

 • Evaluarea activităţii s-a realizat de către coordonatorul de proiect pe durata mobilităţii prin:
 • întâlniri şi discuţii directe cu comunităţi româneşti din Germania, Belgia, Olanda;
 • chestionare de evaluare;
 • colocviu de evaluare-CD-ul proiectului, prezentări în Power Point
 • Participanţii şi-au realizat autoevaluarea (pe parcursul mobilităţii / de progres, precum şi la final / sumativă), aşa cum rezultă din discuţiile de analiză, întâlnirile de lucru şi materialele elaborate.

      Metode de diseminare

 • Strategia de diseminare a proiectului, a rezultatelor şi a bunelor practici dobândite în urma acestuia cuprinde:
 • prezentarea Power Point a proiectului în Consiliul Profesoral, Consiliul Elevilor, Asociaţia Părinţilor;

campanie de presă: prezentări în ziare, postul local de radio.

8  Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Impactul proiectului asupra instituţiei:

 • Proiectul încurajează cooperarea;
 • Stabilirea unor conexiuni între unitatea noastră şi instituţii germane;
 • Şcoala va dobândi  recunoaştere pentru implicarea sa cu partenerii europeni.

Impactul proiectului asupra personalului şcolii:

 • Parteneriatul european este o resursă valoroasă pentru dezvoltarea profesională;
 • Creşterea gradului de motivare pentru implicarea în dezvoltarea instituţională.

Impactul proiectului asupra elevilor:

 • Susţine ideea de Europă unită şi lărgeşte orizonturile elevilor noştri;
 • Proiectul promovează învăţarea pe tot parcursul vieţii şi oferă elevilor perspective.

Impactul proiectului asupra comunităţii locale

 • Participarea reprezentanţilor altor unităţi de învăţământ la masa rotundă în cadrul căreia a fost prezentat proiectul;

Susţinerea de către autorităţile locale a derulării parteneriatului cultural european.

9  Caracterul inovator
 • Colaborarea şi împărtăşirea experienţelor la nivel european a constituit o modalitate eficientă de a accesa idei noi, abordări inovatoare şi de a dobândi competenţe noi.
 • Proiectul a constituit punţi de legătură şi interfeţe între organizaţii din Germania, Belgia, Olanda şi şcoala noastră, contribuind astfel la dezvoltarea dimensiunii europene în educaţie şi formare profesională.
10  Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi rezultatele obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului
 • Albumul foto va fi utilizat ca auxiliar curricular;
 • Iniţierea unor parteneriate funcţionale cu comunităţile româneşti din Germania;
 • Valorificarea experienţei dobândite şi elaborarea unor noi proiecte de parteneriat şi mobilitate pentru îmbunătăţirea relaţiei şi cu unităţi de învăţământ din Germania.