“CONSILIERE ŞI ORIENTARE PENTRU O VIITOARE ANGAJARE”
  Activitatea/proiectul Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1: „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Titlu proiect: „CONSILIERE ŞI ORIENTARE PENTRU O VIITOARE ANGAJARE”

Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/64001

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin

Partener: Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi

1  Perioada în care s-a derulat 2010-2013
2  Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului 234 elevi din care 110 provin din invatamantul gimnazial de la Scoala cu clasele I-VIII nr.1.Otelu Rosu precum si de la Scoala cu clasele I-VIII nr.3.Otelu Rosu, clasa a VI si 124 elevi de la invatamantul liceal clasa a X-a.de la Liceul Banatean Otelu Rosu
3  Coordonator Prof. Chelbea Daniela
4  Obiective
 • Furnizarea de servicii de orientare şi consiliere de calitate pentru elevii înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ;
 • Crearea unui cadru funcţional în vederea oferirii serviciilor de consiliere şi orientare de calitate;
 • Realizarea unei platforme virtuale în vederea accesului la servicii privind consilierea şi orientarea profesională;
 • Dezvoltarea resurselor şi implementarea unui model integrat de servicii de orientare şi consiliere profesională
5  Ariile curriculare implicate Consiliere si orientareLimbă şi comunicare
6  Produsele finale şi rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concret la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia
 • Constituirea e-rețelei si a echipei de consilieri pentru furnizarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala a elevilor;
 • Realizarea de întâlniri zonale, periodice, de lucru intre coordonatorii rețelei si membri echipelor de consiliere si orientare din punctele de informare ;
 • Dezvoltarea modelului integrat pentru furnizarea serviciilor de consiliere (aplicarea chestionarelor din studiu, introducerea datelor on-line, completarea dosarului elevului si realizarea Planului de carieră, etc.)
7  Metodele de evaluare şi de diseminare folosite Evaluarea serviciilor de consiliere:  

 • Realizarea planului si a instrumentelor de evaluare;
 • Realizarea evaluării continue;
 • Realizarea unui ghid de servicii de consiliere si orientare profesională;
 • Realizarea de materiale informative pentru elevi, părinţi si partenerii sociali

Informarea si publicitatea proiectului.

Evenimentele de diseminare

 • Seminar de lansare proiect
 • Seminar intermediar
 • Conferinta finala
 • Realizarea de publicatii (materiale de promovare,subcontractare cu televiziunea si radioul)
8  Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Impactul proiectului asupra instituţiei- crearea unui punct de informare in domeniul consilierii si orientarii profesionale dotat cu echipamente IT de ultima generatie.

Impactul proiectului asupra cdarelor didactice

- schimburi utile de experienta prin realizarea de intalniri periodice ,de lucru, intre coordonatorii retelei si membrii echipelor de consiliere din punctele de informare si consiliere

Impactul proiectului asupra elevilor

- Asigurarea corelării aspiraţiilor elevilor cu oferta educaţională şi cu cererea pieţei muncii

Impactul proiectului asupra comunităţii locale

- implicarea agentilor economici din zona prin intermediul activitatilor panel in care au loc intalniri intre acestia si elevii din grupul tinta avand ca tema oportunitatile de angajare existente.

9  Caracterul inovator
 • Egalitate de şanse
 • Inovaţie şi TIC
 • Abordare interregională
10  Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi rezultatele obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului
 • Prin acest proiect încercăm să răspundem nevoii de a corela aspiraţiile elevilor înmatriculaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar cu ofertele educaţionale şi cu cererea pieţei muncii. Reţeaua de consiliere şi de consilieri, platforma virtuală, ghidurile de consiliere pentru diriginţi şi consilieri, vizitele pe care le vom face la agenţii economici, dezbaterile cu experţii, precum şi seminariile, vin toate în întâmpinarea nevoii de a ajuta elevii să aleagă o specializare în concordanţă cu cererea pieţei care, ştim cu toţii, este într-o permanentă schimbare.