Concursul European „DO YOU SPEAK EUROPEAN?”
  Activitatea/proiectul Concursul European „DO YOU SPEAK EUROPEAN?”Proiect iniţiat de Adunarea Regiunilor Europene/AER
1  Perioada în care s-a derulat  Septembrie 2009 – Decembrie 2009
2  Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului  Elevi cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani
3  Coordonator  Prof. Armaş Alina
4  Obiective
  •  Să se pregătească pentru integrarea pe piaţa europeană a valorilor;
  • Să se exprime în mod liber cu privire la întrebarea “Ce înseamnă Europa pentru tine?”;
  • Să-şi perfecţioneze îndemânarea lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională.
5  Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicareOm şi societateArte
6  Produsele finale şi rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concret la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia
  •  Promovarea imaginii şcolii prin echipa participantă în mediile de informare europene şi în faţa oamenilor politici din întreaga Europă
7  Metodele de evaluare şi de diseminare folosite
  • Observarea activităţilor derulate de participanţi şi a rezultatelor obţinute;
  • Observarea individuală;
  • Promovarea proiectului prin mass-media locală precum şi pe site-ul propiu al liceului;
  • Întâlniri cu colegii de la alte licee din judeţ precum şi cu membrii Consiliului Local Oţelu Roşu.
8  Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Impactul proiectului asupra instituţiei:

  • îmbunătăţirea calităţii ofertelor referitoare la serviciile de educaţie non-formală şi instruire pe domenii specifice, cum ar fi învăţarea pe tot parcursul vieţii;

Impactul proiectului asupra cadrelor didactice:

• O mai buna relaţionare cu elevii;
• O mai buna cooperare intre profesori;
• Schimbarea atmosferei de lucru în şcoală;
• Implementarea de noi strategii de a obţine rezultate şcolare mai bune;
• Schimbări pozitive de atitudine în activitatea didactică.
Impactul proiectului asupra elevilor:
• Dezvoltarea compenţentelor sociale şi a abilităţilor de comunicare;
• O mai buna motivaţie pentru învăţare;
• Îmbunatăţirea deprinderilor de TIC prin folosirea computerului şi a internetului;
• Îmbunătăţirea relaţiilor între elevi, cât şi între elevi şi profesori;
• Acordarea de şanse copiilor din familii dezavantajate şi dezorganizate de a participa la proiect;
• Schimbări pozitive de atitudine faţă de actul învăţării.
Impactul proiectului asupra comunităţii locale

Participarea unui număr cât mai mare de reprezentanţi ai comunităţii locale în ceea ce priveşte proiectul şi activitatea şcolară;
• O mai mare implicare a instituţiilor locale în activitatea şcolară;
• Cunoaşterea problemelor şcolii în vederea rezolvării acestora;
• Schimbarea imaginii şcolii în comunitatea locală;
• Consolidarea relaţiilor de comunicare şcoală – părinţi;

9  Caracterul inovator Caracterul interdisciplinar al subiectului abordat reprezintă oportunitatea participării unuinumăr mare de elevi şi cadre idactice la activităţile proiectului.
10  Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi rezultatele obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului • Experienţa dobândită în cadrul acestui proiect a determinat implicarea în accesarea/scrierea şi derularea altor proiecte europene;• Elevii şi profesorii s-au implicat în continuare în activităţi de creaţie literară şiplastică, participând la diferite concursuri judeţene şi naţionale, pe această tematică.