• 0255/530.383 / 0255/530.968
 • liceulotelurosu@gmail.com
 • Str. Republicii, Nr. 10, Loc. Otelul Rosu

AN SCOLAR 2020-2021

ANUNT MODIFICARE SCENARIU – 15.03-19.03.2021

ANUNT-MODIFICARE-SCENARIU.pdf

CRITERII ACORDARE BURSE CONFORM OMEC nr. 5576/2011

ORDIN nr. 5.576 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*) privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

ORDIN-5576-07-10-2011.pdf

DOCUMENTE NECESARE ACORDARE BURSE

ART.6.

(1) BURSELE DE PERFORMANŢĂ se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

 1. a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS
 2. b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale;
 3. c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.

(3) Bursele de performanţă obţinute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1).

DOCUMENTE : CERERE TIP – cereri-Burse-Performanță-cf.docx

ART. 8

(1) BURSELE DE MERIT se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

 1. a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional;
 2. b) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS;
 3. c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.

DOCUMENTE : CERERE TIP – cereri-burse-de-merit.docx

ART. 9

BURSA DE STUDIU – se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.

DOCUMENTE :

– CERERE TIP – cerere-Burse-Studiu-cf.docx

-Adeverinta venit pe ultimele 3 luni a parintilor/alte documente doveditoare ale veniturilor lunare

– Certificat nastere/CI pentru toti membrii familiei

ART. 13

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat:

 1. orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar;

DOCUMENTE :

a)ORFANI :

– CERERE TIP – cerere-Burse-Ajutor-Social-cf-1.docx + Certificat nastere elev + certificat deces parinte decedat

-Adeverinta venit pe ultimele 12 luni a parintilor/alte documente doveditoare ale veniturilor lunare ( nu trebuie sa depaseasaca  pe membru de familie, mai mult de 50% din salariul minim net pe economie;

– Copie xerox – cupon alocatie suplimentara pentru toti copiii minori din familie

-Certificat nastere/CI pentru toti membrii familiei

-Adeverinta teren agricol cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane

b)BOLI CRONICE : CERERE TIP – cerere-Burse-Ajutor-Social-cf-1.docx+ Certificat eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar;

 1. elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;

DOCUMENTE : CERERE TIP – cerere-Burse-Ajutor-Social-cf-1.docx+ Copie CI

 1. elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:
 2. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;
 3. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

DOCUMENTE :

– CERERE- TIP – cerere-Burse-Ajutor-Social-cf-1.docx

-Adeverinta venit pe ultimele 12 luni a parintilor/alte documente doveditoare ale veniturilor lunare

– Copie xerox – cupon alocatie suplimentara pentru toti copiii minori din familie

-Certificat nastere/CI pentru toti membrii familiei

-Adeverinta teren agricol cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane

Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi / reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.

ART 15.

(1) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

(2) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.

ART 16.

(1) Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, şi elevilor de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie.

(2) Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor, prevăzute la art. 13.

(3) Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.

CRITERII SPECIFICE : sa nu aiba mai mult de 60 absente din care maximum 10 nemotivate ( inclusiv in invatamantul online)

(1) Bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care
aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
(2) Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie

———————————————————————————————————

INFORMATII LEGATE DE ALEGEREA TRASEULUI EDUCATIONAL IN DOMENIUL TEHNOLOGIC IN ANUL SCOLAR 2021-2022 – PENTRU ELEVII CLASELOR A VIII-a 

Platforma “Alege-ţi drumul!

   O platformă dedicată elevilor, un mijloc de orientare în alegerea meseriei. Oricare dintre calificările oferite îţi va oferi o certificare pentru angajare, valabilă în România şi în Uniunea Europeană.              

Consideratii generale.

Platforma “Alege-ţi drumul!” reprezintă portalul de informare al tuturor elevilor, profesorilor și reprezentanților companiilor ce sunt interesați de urmarea unei rute în învățământul profesional și tehnic, precum și de dezvoltarea unei opțiuni de educaţie şi pregătire practică care vizează integrarea mai uşoară a viitorilor absolvenţi pe o piaţă a muncii aflată într-o continuă schimbare.

                Aici se găsesc toate informațiile necesare pentru a fi la curent cu ultima ofertă de învățământ profesional, noutățile din domeniu, cele mai recente acte normative emise de Ministerul Educației Naționale, tot ceea ce trebuie știut despre calificări și toate documentele necesare elevilor (fișe de înscriere, contracte de pregătire practică etc.), profesorilor (curricula) și companiilor.

              Pentru a creşte importanţa acordată legăturii directe cu piaţa muncii, acest portal este un instrument important și pentru companiile ce își doresc să devină parteneri în ruta învățământului profesional și tehnic, companii ce au astfel posibilitatea să se implice direct în formarea elevilor, de la etapa de selecţie, până la evaluare şi organizarea examenului de certificare profesională.

linkul de accesare a platformei – https://www.alegetidrumul.ro/ 

SPECIALIZARI ȘI CALIFICĂRI INCLUSE IN OFERTA EDUCAȚIONALĂ A LICEULUI BĂNĂȚEAN 

   1. TEHNICIAN MECATRONIST – INVĂȚĂMÂNT LICEAL DE ZI

Descriere
Absolvenții nivelului patru, liceu tehnologic, calificarea Tehnician mecatronist, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcțiune, întreținere, exploatare și reparare a sistemelor mecatronice. Testează prototipurile, concep și realizează scheme de montaj ale echipamentelor mecatronice, contribuie la estimarea cantităților și costurilor materiale, la estimarea forței de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al instalațiilor, întreține sistemele mecatronice în vederea funcționării conform specificațiilor și reglementărilor.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu – se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională – se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării – se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR* (Clasificarea Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv codurile din COR:
• Tehnician mecanic – 311519;
• Tehnician mașini și utilaje – 311518;
• Tehnician mentenanță mecanică echipamente industriale – 311524
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.
 

2. TEHNICIAN ELECTROMECANIC – INVĂȚĂMÂNT LICEAL DE ZI

Descriere
Tehnicienii electromecanici vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcțiune, intreținere și reparare a instalațiilor electromecanice.
Testează prototipurile, concep și realizează scheme de montaj ale instalațiilor, contribuie la estimarea cantităților și costurilor materiale, la estimarea forței de muncă necesară. Asigură controlul tehnic al instalațiilor, întreține sistemele electromecanice în vederea funcționării specificației și reglementarilor.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu – se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională – se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării – se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311305 – tehnician electromecanic
• 311306 – tehnician energetician/electrician
• 311309 – tehnician mentenanta, electromecanica-automatica, echipamente industriale
• 311518 – tehnician masini si utilaje
• 313107 – mașinist la instalații de turbine hidraulice
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.
 

SUDOR – INVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI

 
Descriere
Sudorul este capabil să execute, în condiţii de calitate şi de securitate a muncii, îmbinări sudate în colţ şi cap la cap, din table din materiale metalice, utilizând procedee de sudare prin topire şi prin presiune, cu echipamente de sudare adecvate, conform specificaţiei procedurii de sudare.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu – se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională – se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării – se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR* (Clasificarea Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv codurile din COR:
• Sudor manual cu flacără de gaze – cod COR 721202;
• Sudor manual cu arc electric – cod COR 721203;
• Operator tăiere – cod COR 721205;
• Sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – cod COR 721206;
• Sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector – cod COR 721207;
• Sudor – cod COR 721208.
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.
 

MECANIC AUTO – INVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI

 
Descriere
Absolvenţii calificării profesionale Mecanic auto vor dobândi o serie de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini care le vor permite să realizeze operaţii, cu grad redus de complexitate, de întreţinere, reparare şi verificare a stării de funcţionare a autovehiculelor. Totodată, absolvenţii vor acumula cunoştinţe specifice şi îşi vor forma abilităţile necesare conducerii în siguranţă a automobilului în interiorul unităților de reparații auto precum și pe drumurile publice.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu – se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională – se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării – se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR* (Clasificarea Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv codurile din COR:
• 723103 – Mecanic auto
• 723105 – Operator pregătire încercări vehicule
• 723104 – Operator standuri încercări
• 723102 – Electromecanic auto
• 723304 – Motorist
• 723305 – Ungător-gresor
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A LICEULUI BĂNĂȚEAN – AN SCOLAR 2020-2021

 

                         ÎNVĂŢĂMÂNT  LICEAL ZI , SERAL ȘI  ÎNVĂȚĂMÂNT  PROFESIONAL

 

Nr.

crt.

FILIERA/FORMĂ DE INVATAMANT PROFIL/CALIFICARE PROFESIONALA Plan aprobat de catre ISJ pentru anul scolar 2020-2021 Realizat Ultima medie de admitere
Nr.clase Nr.elevi Nr.clase Nr.elevi
1 TEORETICA/LICEAL ZI UMAN-FILOLOGIE 1 28 1 27 7,60
2 TEORETICA/LICEAL ZI REAL – MATEMATICĂ INFORMATICĂ-intensiv informatică 1 28 1 28 7,51
3 TEHNOLOGICĂ/LICEAL ZI TEHNIC-MECANICA 1 28 1 26 3,02
4 TEHNOLOGICĂ/LICEAL ZI TEHNIC-ELECTROMECANICĂ 1 28 1 27 5,70
5 TEHNOLOGICĂ/LICEAL SERAL – CLS.A IX A TEHNIC-MECANIC 1 28 1 25  
6 TEHNOLOGICĂ/LICEAL SERAL- CLS.A XI A TEHNIC-MECANIC 1 28 1 20  
6 TEHNOLOGICĂ/ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI – ZI MECANICĂ –SUDOR 0,5 14 0,5 8  
7 TEHNOLOGICĂ/ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI – ZI TURISM ȘI ALIMENTAȚIE – Ospătar(chelner)vânzător în unități de alimentație 0,5 14 0,5 15  

 

PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII – PAS – 2018-2022

PLANUL-DE-ACTIUNE-AL-SCOLII-2018-2022.pdf 

PLAN MANAGERIAL 2020-2021

PLAN-MANAGERIAL-2020-2021.pdf

STRATEGIA DE INTERNATIONALIZARE A LICEULUI BANATEAN 2021-2027

STRATEGIA_DE__INTERNATIONALIZARE_2021_2027_LICEUL-_BANATEAN_OTELU_ROSU.

ORDIN Nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Metodologie-cadru-predare-on-line.pdf

PROCEDURA OPERAȚIONALA PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ONLINE IN CADRUL LICEULUI BĂNĂȚEAN

PROCEDURA-MONITORIZARE-ACTIVITATE-ONLINE

Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Ordin-comun-MS-MEC_31-august_2020

MESAJ CĂTRE ELEVI ȘI PĂRINȚI REFERITOR LA DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR IN CADRUL LICEULUI BĂNĂȚEAN ȘI A REGULILOR CE TREBUIE RESPECTATE,  INCEPÂND CU 14.09.2020

Dragi elevi, stimați părinți, Liceul Bănățean Oțelu Roșu  are obligația implementării acțiunilor și măsurilor de prevenire și combatere a infectării cu virusul SARS-CoV-2 și de organizare și desfășurare a activităților didactice, de predare și instruire în noul context epidemiologic, în conformitate cu legislația în vigoare.

În aceste condiții este necesară, mai mult ca oricând ,o înțelegere asumată a rolului fiecărui actor implicat în educație (dascăli, elevi, părinți), și un dialog constructiv, permanent între aceste părți.

Precizările următoare vin în sprijinul acestor deziderate.

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

a. Vom desfășura activitatea în mod hibrid la învățămâtul de zi (1/2 clasa la scoala și ½ clasa online), cu excepția claselor a X MEC, unde efectivul de elevi este la minim și a claselor a XII -a, care vor funcționa cu prezentă fizică si online la invățămâtul seral.

b. Luni, 14.09.2020 și marți 15.09.2020 se vor realiza doar ore de dirigenție (luni cu ½ din clasa, marți cu restul ). Este obligatoriu să ne întalnim cu toți elevii în cele 2 zile pentru preluarea manualelor dacă este cazul, precizări privind măsurile de protecție, orar și program școlar, situații de început de an școlar etc.).

c. Miercuri , 16.09.2020, program școlar normal (o grupă prezentă fizic în școală și o grupă asistă online) – fiecare cadru didactic din cadrul liceului va utiliza un device și o camera web performantă, existentă în fiecare sală de clasă pentru a realiza transmiterea online a activității. Se poate transmite online, simultan, din toate sălile de clasă;

d. Clasele a XII-a din data de 16 .09.2020 vor avea activitate fizică 100% fiind împărțite în 2 grupe.

e. Fiecare diriginte (IX-XII) o să constituie cele 2 grupe (fizic la școala / online) . Elevii vor fi afișați pe fiecare sală si vom marca locul în bancă al fiecăruia dintre ei. Fiecare elev va avea același loc în bancă!!

f. VĂ PRECIZĂM : sunt suspendate toate activitățile educative extrașcolare care presupun interacțiune între elevi din clase diferite.

g. Masca este obligatorie, atât pentru profesori, cât și pentru elevi pe tot parcursul activității;

h. Laboratoarele de informatică se pot desfășura în următoarele condiții : ore modulare la o clasa, pauză de o ora pentru dezinfecție, apoi o altă clasă, elevilor li se vor asigura mănuși de unica folosință pentru tastatura (în acest moment acestea sunt precizările);

i. Grupele de limbi străine își vor desfășura activitatea după cum urmează :  fizic, cu un profesor o grupa care este la școala și online, cu celălalt profesor grupa online.

j. Elevii de altă confesiune (care studiau religia în cadrul cultului respectiv) / elevii care nu studiază religia vor rămâne prezenți în clasă la ora de religie (nu este voie la bibliotecă și nici sa părăsească incinta școlii). Această măsură trebuie luată pentru a nu avea contact cu alte persoane;

k. Elevii care nu vor putea participa la activitatea didactică față în față, fizică, vor prezenta o adeverință de la medicul de familie (se predă dirigintelui).

l. Verificarea situației școlare (note, absențe) a elevilor se poate realiza de către fiecare părinte pe platforma https://www.notis.ro/ (catalogul electronic). Părinții elevilor din clasele IX-a – XII și ai elevilor transferați vor primi user-ul și parola până miercuri 16.09.2020.

m. În cazul constatării unor probleme de sănătate, apărute în timpul programului școlar, elevii se pot prezenta la Cabinetul medical al LBOR (program zilnic 7,30-15,30)

ORGANIZAREA SPAȚIULUI

a. Sala de clasă este amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi, ceea ce a implicat următoarele:

a1. ” Eliminarea mobilierului care nu este necesar;

a2. ” Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între elevi ;

a3. ” Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi (realizarea oglinzii clasei);

a4. ” Băncile sunt poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față și să nu blocheze accesul în sala de clasă.

b. Va fi păstrată componența grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada  semestrului doar în situații justificate. Contactul între elevii clase diferite va fi evitat;

c. Deplasarea elevilor în interiorul liceului este limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă“;

d. Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor;

e. Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;

f. Este interzis schimbul de obiecte personale;

g. Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei; Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt);

h. Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul recreațiilor minimum 10 minute și la finalul zilei;

i. Nu se vor realiza experimente practice care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare;

j. Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației, atunci când se află în interiorul unității de învățământ.

k. Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.).

l. Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor uzate. Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu sac în interior.

ORGANIZAREA ACCESULUI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

a. Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de către persoane desemnate din unitatea de învățământ;

b. Distanțarea fizică va fi menținută la intrare folosind marcaje aplicate pe sol;

c. Intrarea în LBOR se va realiza eșalonat: A SE CONSULTA PLANUL CLĂDIRII. Din acest program rezultă pauze decalate; Durata unei pauze :10 minute/20 minute. Intrarea principală este prevăzută cu un termoscaner  infraroșu (noncontact)

d. Căile de acces (vor fi menținute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact.

e. La intrarea în liceu și lângă fiecare sala de clasă există dispenser automat cu dezinfectant. După dezinfecția mâinilor și triaj, elevii vor merge direct în sălile de clasă;

f. Organizarea circuitelor în interiorul școlii (coridoare etc.) prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite“ de intrare (săgeți verzi) /ieșire (săgeți roșii), facilitând păstrarea unei distanțe fizice între elevi.

g. Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc.) va fi interzis, în afara cazurilor excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ.

MONITORIZAREA PREZENȚEI

La nivelul liceului se vor monitoriza absențele elevilor și ale personalului. DSP Caraș Severin  va fi anunțată în cazul înregistrării unei creșteri mari a numărului de absențe ale elevilor și/sau personalului, cauzate de boli respiratorii.

MĂSURI DE PROTECȚIE LA NIVEL INDIVIDUAL (MESAJE)

a. Spălați-vă des pe mâini!

 • ” imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă;
 • ” înainte de pauza/pauzele de masă;
 • ” înainte și după utilizarea toaletei;
 • ” după tuse sau strănut; ”
 • ori de câte ori este necesar.

b.Tușiți sau strănutați în pliul cotului sau într-un șervețel!

c. Utilizați un șervețel de unică folosință, după care aruncați-l!

d. Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna!

e. Nu vă strângeți în brațe!

f. Păstrați distanțarea fizică, evitați aglomerațiile!

g. Purtați mască atunci când vă aflați în interiorul școlii!

 • Masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de învățământ și va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ și în timpul recreației (atunci când se află în interior și exterior;
 • ” Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis.

MĂSURI IGIENICO-SANITARE ASIGURATE DE LICEUL BĂNĂȚEAN OȚELU ROȘU

S-a realizat Planul de curățenie și dezinfecție a sălilor de clasă, cancelariei, spațiilor comune (holuri, sala de sport etc.), precum și de aerisire a sălilor de clasă cu următoarele prevederi:

a.  operațiunile și ordinea în care se vor efectua (colectarea deșeurilor, măturarea pardoselii, spălarea pardoselii, dezinfecția pardoselii, ștergerea și dezinfectarea suprafețelor de scris ale băncilor, cât și a spațiului interior de depozitare în acestea a obiectelor școlare, ștergerea și dezinfecția pervazurilor, dezinfectarea clanțelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, întrerupătoarelor etc.);

b. materialele care se vor utiliza pentru fiecare operațiune (produse de curățenie, produse biocide avizate pentru suprafețe etc.); LBOR a achiziționat în cantități suficiente aceste produse avizate.

c. tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operațiune;

d. frecvența curățeniei și dezinfecției, ținând cont și de timpul necesar de aerisire a spațiului.

e. grupurile sanitare permit elevilor și membrilor personalului să-și spele (cu apă și săpun lichid) și să își dezinfecteze mâinile; Ele sunt dotate cu prosoape de hârtie de unică folosință și au afișate materiale de informare (postere) privind igiena corectă.

TRIAJUL ZILNIC

Este important ca:

 • ” părinții/reprezentanții legali ai copilului să fie clar informați și să înțeleagă de ce copiii cu simptome nu ar trebui aduși la școală;
 • ” întreaga comunitate să colaboreze în observarea copiilor și a personalului pentru a diminua riscurile de infectare.

Triajul zilnic se efectuează:

a_ .De către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale și aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea preșcolarului/elevului la cursuri.

 Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă:

a1.  cei cu temperatură mai mare de 37,3ºC și/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație – scurtarea respirației, diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase;

a.2.  cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;

a.3. cei care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu/carantină instituționalizată.

Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă:

a1. când nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile de mai sus;

a2. dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecție a tractului respirator, dar nu a fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2;

a3. cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu secreție nazală clară, ochi curgători/prurit);

b. La intrarea în școală de către cadrul medical al Cabinetului Școlar prin măsurarea temperaturii corporale. În cazul mare în care temperatura este mai de 37,3 după 2 verificări realizate la interval de 10 minute, elevul va fi îndrumat către medicul de familie. Părintele va fi informat de către diriginte referitor la acest aspect, urmând a se deplasa pentru preluarea elevului.

c. La prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin observație atentă și întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor; În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare; Izolatorul funcționează în cadrul fiecărui corp de clădire.

SFATURI UTILE PENTRU PĂRINȚII:

a. Vorbiți cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva infecției cu noul coronavirus;

b. Explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi și să evităm răspândirea infecției;

c. Acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări ale stării lui emoționale;

d. Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței;

e. Învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la școală, când se întoarce acasă, înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori de câte ori este necesar;

f. Învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importanța și necesitatea purtării acesteia;

g.Sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile și să nu schimbe cu alți elevi obiectele de folosință personală (atenție la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc. De exemplu, nu oferiți nimic de mâncat sau de băut întregii grupe/clase la ziua de naștere sau cu alte ocazii);

h. Curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse etc.);

i. Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală; În situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respirație), diaree, vărsături, contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz, și nu duceți copilul la școală;

j. În cazul în care copilul se îmbolnăvește în timpul programului (la școală), luați-l imediat acasă și contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz. Este nevoie ca părinții să conștientizeze cât este de importantă izolarea la domiciliu și netrimiterea în colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă. Părinții/Aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor însoți copiii în clădirea acesteia, cu excepția cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii școlii.

k. Comunicarea cu părinții se va realiza telefonic cu diriginții si la numărul 0255530383 cu conducerea școlii sau prin mijloace electronice ( e-mail :liceulotelurosu@gmail.com) în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.

l. Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire la absența elevului în următoarele situații:

 • ” Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;•
 • ” Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;
 • ” Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 și se află în carantină.

Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și au absentat de la școală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale, care să precizeze diagnosticul și pe care elevul o va preda cadrului didactic de la prima oră de curs. Adeverințele vor fi centralizate la nivelul cabinetul medical școlar.

Sperăm că tot efortul depus de Liceul Bănățean și comunitatea locală, pe toate planurile, pentru desfășurarea procesului didactic în aceste condiții speciale să ofere un mediu sigur și favorizant pentru învățare elevilor colegiului și încredere părinților care ne-au încredințat spre formare copii lor. Să aveți încredere în noi!

Vă mulțumesc în numele întregului personal al Liceului Bănățean Oțelu Roșu.

Director Prof. Chelbea Daniela Georgina

INFORMATII LEGATE DE INCEPEREA NOULUI AN SCOLAR 2020-2021

Ministerul Educației și Cercetării lansează  instrument http://educatiacontinua.edu.ro/online de informare privind reluarea activității în sistemul național de învățământ.

GHIDURILE PENTRU INCEPEREA ANULUI SCOLAR 2020-2021

Ghid-pentru-Invatamant-Profesional-si-Tehnic.pdf

Ghid-gimnaziu-si-liceu.pdf

RECOMANDARI M.S. PENTRU RELUAREA ACTIVITATILOR IN UNITATILE DE INVATAMANT

Recomandari-pentru-masurile-de-protectie-care-trebuie-aplicate-pentru-reluarea-activitatilor-in-unitatile-de-inavatamant.pdf

Ordin-comun-MS-MEC.pdf

ANUNȚ SUSȚINERE EXAMENE DE DIFERENȚE PENTRU INSCRIEREA

IN ANUL ȘCOLAR 2020-2021

PROGRAMAREA EXAMENELOR DE DIFERENTA

Programare-Examene-de-diferente-Cultura-Generala.pdf

Programare-Examene-de-diferente-Cultura-de-specialitate.pdf

Programele de examen sunt cele pentru clasele IX- XII – Cultura de specialitate si Cultura generala, pentru fiecare disciplina in parte.

Programele de cultura generala pot fi consultate pe site- ul : http://programe.ise.ro/

Programele pentru cultura de specialitatea pe site-ul https://eprofu.ro/tehnic/programe-tehnic-liceu/

Examenele de diferenta se vor sustine in perioada 8.09.2020 – 11.09.2020, la sediul instituției

Elevii care au solicitat transferul de la o specializare la alta si a caror cerere  au fost aprobata vor sustine examenele de diferență in perioada mentionata mai sus.

Desfasurarea examenelor de diferenta se va face cu respectarea conditiilor de distantare fizica in sala de examen si purtarea obligatorie a  mastii de protectie.

Informații despre programarea examenelor de diferentă si disciplinele la care se vor sustine pot fi obtinute la tel : 0255530383 , la adresa de mail : liceulotelurosu@gmail.com , la avizierul scolii sau de la membrii comisiei.

 

ANUNT INSCRIERE LICEU – CLASA A IX – A, AN SCOLAR 2020-2021

 

NOU !!!!!. INVĂȚĂMÂNT SERAL – INSCRIERE PENTRU CLASELE a IX-a  si a – XI- a. 

ANUNȚ

Înscrierea în clasa a IX-a de liceu pentru anul școlar 2020-2021 la

LICEUL BĂNĂȚEAN OȚELU ROȘU se desfășoară în perioada

13-20 iulie 2020, după următorul program:

Luni: 10.00-14.40

Marți-Vineri: 9.30-14.00.

 ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE .

SE RECOMANDĂ SĂ SE VINĂ CU DOSARUL COMPLET. CINE NU ARE POSIBILITATEA DESCĂRCĂRII ȘI COMPLETĂRII DOCUMENTELOR NECESARE O VA FACE IN TIMPUL ALOCAT DE PROGRAMARE IN PREZENTA COMISIEI.

1. dosar plic de carton, fără șină și fără folii.

2,Cererea de înscriere completată, semnată. Cererea se găsește pe site  https://liceulbanatean.ro/inscriere-liceu/Se va completa cererea conform profilului la care elevul este repartizat: Matematică-Informatică/Intensiv Informatică, Filologie,Electromecanică, Mecanică

3.Acord privind prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal. Se găsește pe site la adresa https://liceulbanatean.ro/inscriere-liceu/

4.Copii simple, NELEGALIZATE, ale cărților de identitate (elev și ambii părinți/părinte) și a certificatului de naștere al elevului.

5.Adeverința cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională – ORIGINAL

6.Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale) – ORIGINAL

7.Adeverință medicală cu vaccinările – ORIGINAL

8.Adeverință repartizare ISJ – NUMAI PENTRU CEI CARE OCUPĂ LOCURILE DISTINCT ALOCATE

NU ATAȘAȚI ALTE DOCUMENTE!

NOTE

1.Datorită situației pandemice se va face o repartizare pe ore a elevilor, ce va fi afișată la avizier și pe site, pe 10 iulie. VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI PERIOADA ÎN CARE SUNTEȚI REPARTIZAȚI!

2.ÎN INTERIORUL INSTITUȚIEI VEȚI FI TERMOSCANAȚI ȘI VEȚI PURTA MASCĂ.

3.NU SE ACCEPTĂ DECÂT MAX. 2 PERSOANE ( DIN ACEIASI FAMILIE) LA ÎNSCRIERE (elev si/sau unul dintre părinți/tutori).

4.Pentru cei aflați în izolare sau carantină instituționalizată, documentele se trimit scanate pe email  liceulotelurosu@gmail.com sau prin poștă pe adresa școlii, cu confirmare de primire.

5.Candidații care, în perioada 13-16 iulie 2020, nu și-au depus dosarul, o mai pot face doar in data de 17 iulie 2020 ( vineri) sau 20 iulie 2020 ( luni) , intre orele 10,00-14,00 dar numai cu programare telefonica , la numarul 0255530383 -secretariat

6. Candidații care, în perioada 13-20 iulie 2020, nu își depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către Comisia Județeană de Admitere. Acești candidați vor fi repartizați de către Comisia Județeană de Admitere, pe locurile rămase libere după rezolvarea cazurilor speciale.

 Observaţie : Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire sau prin e-mail, documente scanate. În cazultransmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie. Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

Director,

Prof. CHELBEA DANIELA GEORGINA

ANUNT_INSCRIERE_CLASA_A_IX-A.pdf

PROGRAMARE INSCRIERE ELEVI CLASA A IX_A _ LUNI 13.07.2020

PROGRAMARE-ELEVI-INSCRIERE-CLASA-A-IX-a-_-LUNI-13.07.2020.pdf

                        PROGRAMARE INSCRIERE ELEVI CLASA A IX_A _ MARTI 14.07.2020

PROGRAMARE-ELEVI-INSCRIERE-CLASA-A-IX-a-_-MARTI_14.07.2020.pdf

                       PROGRAMARE INSCRIERE ELEVI CLASA A IX_A _ MIERCURI 15.07.2020

PROGRAMARE-ELEVI-INSCRIERE-CLASA-A-IX-a-_-MIERCURI-_15.07.2020.pdf

PROGRAMARE INSCRIERE ELEVI CLASA A IX_A _ JOI 16.07.2020

PROGRAMARE-ELEVI-INSCRIERE-CLASA-A-IX-a-_-MIERCURI-_15.07.2020.pdf

CERERE DE INSCRIERE – MATEMATICA_INFORMATICA/INTENSIV INFORMATICA

Cerere-inscriere-matematica-informatica.pdf

CERERE DE INSCRIERE – FILOLOGIE

Cerere_inscriere_filologie.pdf

CERERE DE INSCRIERE – ELECTROMECANICA

Cerere_inscriere_electromecanica.pdf

CERERE DE INSCRIERE – MECANICA

Cerere_inscriere_electromecanica.pdf

ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

ACORD_PRELUCRARE_DATE_CU_CARACTER_PERSONAL_PENTRU_ACTIVITATI_ON_LINE..pdf