• 0255/530.383 / 0255/530.968
 • liceulotelurosu@gmail.com
 • Str. Republicii, Nr. 10, Loc. Otelul Rosu

ERASMUS + 2015

                                         ANUNȚ LANSARE PROIECT

 

Liceul Bănățean Oțelu Roșu, în calitate de beneficiar, implementează, începând cu 1.09.2015, proiectul “ – EUROCALIFICAREA – DRUM DESCHIS CATRE O CARIERA DE SUCCES PE PIATA EUROPEANA A MUNCII, Contract nr : 2015-1-RO01-KA102-014414.

Proiectul are o perioadă de implementare de 12 luni, cu o valoare totală de 201778 Euro, şi este finanţat din fonduri UE prin Programul Erasmus+, Mobilități de formare profesională/ VET (Acțiunea Cheie 1)

Proiectul are drept obiectiv general: creșterea gradului  de angajabilitate pe piața muncii  prin reducerea șomajului in rândul absolvenților și  creșterea interesului pentru invățământul profesional,prin oportunitatea unei formări profesionale la standarde europene,in cadrul unor parteneriate transnaționale

Grupul ţintă este format din:

*       – 16 elevi – clasa X-a,domeniul mecanic/lucrător mecanic, montaj ,intretinere si reparatii

– 20 elevi – clasa X-a,domeniul electromecanic/lucrător in electromecanica

*       – 24 elevi – clasa XI-a turism si alimentatie/ Tehnician in gastronomie.

– 20 elevi –clasa XI – domeniul electromecanic/ Tehnician electromecanic

Partenerii de proiect sunt: Centrum Ksztalcenia Praktycznego – CKP Wroclaw– pentru domeniul mecanic/electromecanic respectiv Agrupamento de Escolas de Alcochete – Portugalia –pentru domeniul turism si alimentație publică.

Rezultatele proiectului vor contribui la dezvoltarea personală și profesională a elevilor de la Liceul Bănățean Oțelu Roșu pentru creșterea angajabilității pe piața muncii.

RESPONSABIL PROIECT

Prof. CHELBEA DANIELA GEORGINA

————————————————————————————————————————————————————–

                                   ANUNT SELECTIE ELEVI, STAGIARI VET

în cadrul proiectului EUROCALIFICAREA – DRUM DESCHIS CATRE O CARIERA DE SUCCES PE PIATA EUROPEANA A MUNCII Contract nr : 2015-1-RO01-KA102-014414

 1. LICEUL BANATEAN OTELU ROSU, în calitate de beneficiar , organizeaza SELECTIA grupului ţintă-STAGIARI VET în cadrul proiectului EUROCALIFICAREA – DRUM DESCHIS CATRE O CARIERA DE SUCCES PE PIATA EUROPEANA A MUNCII, Contract nr : 2015-1-RO01-KA102-014414  , finanţat de UE, prin Programul Erasmus+ , Actiunea cheie KA1 –VET.
 2. Numarul de participanti
Clasa Calificarea Nr.participanti Rezerve Perioada mobilitatii Tara gazda
X-a Lucrator in mecanica, montaj,intretinere si reparatii 16 3 15.02-4.03.2016 Polonia
X-a Lucrator in electrotehnica 20 3 23.11.-11.12.2015 Polonia
XI-a Tehnician electromecanic 20 3 2.05-20.05.2016 Polonia
XI-a Tehnician in gastronomie 24 3   Portugalia

 

Elevii selectati vor desfasura activitati de mobilitate , stagii de educatie si formare in strainatate ( Polonia  Sau Portugalia ) cu

durata de 19 de zile.C. Criterii de selecţie a grupului ţintă – STAGIARI VETC.1. Criterii administrative :1.1  Completarea dosarului

de inscriere si Fisei de inscriere (documentele sunt anexe la prezenta  metodologie);1.2  Respectarea termenului de inscriere/depunere a

dosarelor de inscriere.

Criteriul se va nota cu ADMIS/RESPINS

  C.2. Criterii de eligibilitate:

2.1.Elevul /a este inmatriculat la Liceul Banatean Otelu Rosu,in ciclul /pe nivelul de studii cerut

2.2.Elevul  nu beneficiază de finanţare prin alte proiecte pentru efectuarea stagiului de practică.

2.3. Dosar de candidatura complet si corect intocmit

VOR AVEA PRIORITATE ELEVII CARE NU AU PARTICIPAT LA NICI O MOBILITATE PRIN LLP

C.3. Criterii de selecţie:

3.1  Motivaţia de participare la activitati de mobilitate;

3.2  Performanta şcolară:

3.3  Disponibilitatea de participare la activităţile proiectului (informare si consiliere, pregatire, etc.)

3.4  Comportament si calitati personale ale candidatului

3.5    Participare pentru prima data la stagii de formare cu finantare europeana

C 4. Probe de selectie:

 1. Proba practica – in specialitate
 2. Proba de evaluare competente lingvistice
 3. Performanta scolara (Media la DISCIPLINELE DE SPECIALITATE+ Media la PURTARE + media la LB.ENGLEZA)/ 3 din anul scolar  incheiat anterior desfasurarii stagiului de practică;
 1. Interviu (Motivaţia de participare la activitati de mobilitate,Disponibilitatea de participare la activităţile proiectului)

C,5. Grila de evaluare – ANEXA 1

 C.6. Menţiuni suplimentare

Inscrierea elevilor este voluntară şi constă in depunerea unui dosar de candidatură si a Fisei de inscriere la coordonatorul de proiect

dinorganizatia de origine a candidatului .Dosarul va primi nr. de inregistrare in ziua depunerii din Fisa de inregistrare a dosarelor/unitate

scolara.

Selecţia elevilor se realizează in condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, religie, dizabilităţi, categorie Social şi orice alt criteriu),

ţinându-se cont de priorităţile şi indicatorii specificaţi în proiect(participanti din mediul rural), precum şi de repartizarea pe unitate scolara

agreată de parteneri in Acordul de parteneriat incheiat.)

Se vor selecta suplimentar 3 elevi de rezervă in vederea completării grupului ţintă, in cazul in care, din motive obiective, unii dintre cei

selectaţi renunţă, inainte de inceperea stagiului de practică.

Ierarhizarea candidatilor in vederea selecţiei participantilor şi a poziţiilor de rezervă se realizează in ordinea descrescătoare a punctajelor

obţinute, conform grilei de evaluare.

Prin consultare cu echipa de management a proiectului, cei 3 elevi  de pe  rezervă pot fi incluşi in grupul ţintă.

C7. Continutul dosarului de candidatura

Dosarul de candidatură pentru Grupul ţintă STAGIARI VET va cuprinde următoarele documente:

 1.  Copie după cartea de identitate;

2. Adeverinţă de la secretariatul unitatii scolare unde este inmatriculat , prin care se atestă poziţia de elev inmatriculat la domeniu de

calificare/calificarea , anul de studii

 3. Foaie matricolă parţială (individual sau colectiv)

 4.  Curriculum Vitae in format Europass (Anexa 1)

5. Scrisoare de motivaţie (Anexa 2)

 6.  Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului (Anexa 3)

 7.  Acord parinti (Anexa 4)

 8.  Recomandare diriginte(Anexa 5)

9. Adeverinta medicala.

10. Fisa de inscriere cu formularea explicita a optiunii pentru tara de stagiu(Anexa 6)

     C8. Calendarul procesului de selectie.

Etapa Perioada Observatii
1.Informarea elevilor Flux 1/2/3/4 – 15.09-31.09.2015 Mijloacele de informare  sunt:-avizier proiect– pagina web a proiectului– pagina web a Liceului Banatean Otelu Rosu– intalniri cu elevii si parintii
2.Anuntarea selectiei Flux 1 – 01.10-7.10.2015Flux 2-   01.12-7.10.2015Flux ¾- 01.02-7.02.2016
3.Depunerea dosarelor de candidatură Flux 1 –08.10 – 12.10.2015Flux 2-  08.12 – 12.12.2015Flux ¾-08.02 -12.02.2016 Dosarele de candidatură se depun la coordonatorul de proiect la nivelul unitatii scolare /organizatiei de origine , zilnic 12:00-14:00
4.Selecţia grupului ţintă şi a rezervelor Flux 1 – 15.10.2015Flux 2- 15.12.2015Flux ¾ – 15.02.2016  
5.Afisarea rezultatelor Flux 1 – 15.10.2015Flux 2- 15.12.2015Flux ¾ – 15.02.2016 Mijloacele de informare  sunt:-avizier proiect– pagina web a proiectului– pagina web a Liceului Banatean Otelu Rosu
7.Depunerea contestatiilor Flux 1 – 15.10.2015Flux 2- 15.12.2015Flux ¾ – 15.02.2016  
8.Rezolvarea rezultate finale Flux 1 – 16.10.2015Flux 2- 16.12.2015Flux ¾ – 16.02.2016  
                                                          

Informatii  suplimentare privind documentele de selectie,  modul de completare al acestora ( Anexele 2-6), programele si tematicile de

concurs si modul de desfasurare a selectiei ( Anexa A- Grila de evaluare) se pot obtine de la comisia de selectie formata din:

 1.  Prof. CHELBEA DANIELA
 2. Prof.  UNGURAS ELEONORA
 3. Prof.  TOADER ROMULUS ION
 4. Ms. JANTU PETRU
 5. Prof. DRAGOMIR MIRELA
 6. Prof. GABRIEL MARIA MAGDALENA
 7. Prof. POPESCU ADRIAN
 8. Prof. TOTOSTEANU AMALIA

   precum si de la avizierul scolii si depe site-ul proiectului http://erasmuseurocalificare.pagix.ro

 PRESEDINTE COMISIE SELECTIE

 Prof.  CECON IULIA

————————————————————————————————————————————————————-

PROGRAMA CONCURS SELECTIE CONSTITUIRE GRUP TINTA

PROBA 2 :EVALUAREA  COMPETENTELOR  LINGVISTICE – LIMBA ENGLEZA

1.Prezentarea clara a unei opinii , a avantajelor si dezavantajelor unei optiuni;

2.Descrierea simpla si coerenta a unor experiente din sfera de interes a elevului;

3.Construirea discursului in jurul unor idei principale;

4.Folosirea adecvata a unor cuvinte de legatura simple pentru a realiza o prezentare secventiala

 Structuri gramaticale si lexicale ( Use of English)

Competente specifice

1.Demonstreze intelegeree sensului global si in detaliu a unui text pe teme de interes familiar si personal prin completare unui text lacunar;

2.Reformuleze un enunt folosind structuri gramaticale adecvate ;

3.Construiasca forme lexicale noi pornind de la cuvantul de baza;

Elemente de constructie a comunicarii:

1.Substantivul

Substantive colective

2.Adjectivul

Such + adjectiv + substantiv + that

Gradele de comparatie

3.Verbul

Timpuri: present simple, present, continuous, present perfect simple, present perfect continuous. Past simple, past perfect simple

Diateza pasiva

Verbe modale

3.Adverbul

Ordinea adverbelor circumstantiale de mod, loc si timp in propozitie.

4.Fraza

Fraza conditionala de tipulI, II, III.

Vorbirea indirecta.

5.Derivarea cuvintelor

Prefixe si sufixe

Comisie evaluare competente lingvistice:

Prof. TOTOSTEANU AMALIA

Prof. POPESCU ADRIAN

Prof. CECON IULIA –presedinte comisie selectie

———————————————————————————————————————————————–

TEMATICA CONCURSULUI DE SELECTIE CONSTITIURE GRUP TINTA _ FLUX 1 si 2

PROBA 1 – PRACTICA DE EVALUARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE

1. Execută, în condiţii optime de lucru şi securitate, filetarea exterioară, pentru obţinerea unui prezon M 8 cu lungimea de 50 mm.

2. Trasează, în condiţii optime de lucru şi securitate,  pe suprafaţa unei table (200X200) mm, un cerc cu raza r =100 mm.

3. Scurtează, în condiţii optime de lucru şi securitate,  cu 60 mm, o platbandă din OL 37 cu lungimea de 150 mm şi grosimea de 2 mm.

4. Execută, în condiţii optime de lucru şi securitate,  îndoirea la 90° a unei platbande din OL 37, având dimensiunile (120X40X2) mm, la distanţa de 40 mm faţă de unul dintre capetele sale .

5. Execută manual, în condiţii optime de lucru şi securitate, un filet interior M10 la o piesă cu grosimea de 10 mm, din OL 37, prevăzută cu o gaură străpunsă corespunzătoare.

6. Execută manual, în condiţii optime de lucru şi securitate, un filet exterior, pe lungimea de 20 mm, la o ţeavă de 1/2″.

7. Scurtează cu 2 mm, prin pilire, în condiţii optime de lucru şi securitate, o bară cu dimensiunile Ø = 10 mm şi L=100 mm.

8. Execută, în condiţii optime de lucru şi securitate, o gaură netedă străpunsă de Ø 8 mm, în centrul unei piese din OL 37 cu dimensiunile (100x100x5) mm.

9. Realizează, în condiţii optime de lucru şi securitate,  o îmbinare nituită, pe două rânduri, a două platbande găurite la Ø 5 mm, folosind patru nituri corespunzătoare.

10. Trasează, în condiţii optime de lucru şi securitate, în vederea decupării, o tablă dreptunghiulară de 400×300 mm care trebuie micşorată cu câte 10 mm pe fiecare latură.

11. Execută, în condiţii optime de lucru şi securitate,  pilirea de degrosare a unei suprafeţe convexe la o piesă din OL 37, pentru îndepărtarea unui adaos de material de 1 mm.

12. Execută, în condiţii optime de lucru şi securitate, pilirea de degrosare a unei suprafeţe cilindrice interioare cu diametrul Ø =20 mm, la o piesă din OL37,  pentru îndepărtarea unui adaos de materiale de 1 mm.

13. Asamblează cu ajutorul şurubului, piuliţei şi a şaibei Grower, în condiţii optime de lucru şi securitate, 2 piese din OL 37 prevăzute cu găuri de trecere corespunzătoare.

14. Execută, în condiţii optime de lucru şi securitate, o gaură pătrată cu latura de 12 mm   într-o platbandă din OL 37, cu grosimea de 2 mm.

15.Debitează, în condiţii optime de lucru şi securitate, una dintre aripile unui cornier astfel încât acesta să poată fi îndoit la 90°. Realizează îndoirea.

16.Pregăteşte locul de muncă cu materialele şi SDV-urile necesare executării unor lucrări de asamblare nedemontabile(ni- tuite,lipite,sudate) a unor repere simple.

17.Pregăteşte locul de muncă cu materialele şi SDV-urile necesare executării lucrărilor de reparare a unei asamblari  prin pene

18.Pregăteşte locul de muncă cu materialele şi SDV-urile necesare executării lucrărilor de reparare a unui lagar cu alunecare

19.Pregăteşte locul de muncă cu materialele şi SDV-urile necesare executării lucrărilor de montare a unui lagar cu rostogolire(rulment).

Comisie 

Prof. UNGURAS ELEONORA

Prof. JANTU PETRU

Prof. TOADER ROMULUS ION

Prof. CECON IULIA – presedinte comisie

—————————————————————————————————————————————————

REZULTATE SELECTIE FLUX 1

Nr.crt Nume si Prenume Punctaj obtinut Rezultat
ANDRIES VASIANA ADELINA 56 Admis
APOSTOL IONUT MARIAN 65 Admis
BISTRIAN ANA MARIA 50 Admis
BORCA BENIAMIN EMILIAN 66 Admis
CORBAN GEORGIAN CATALIN 70 Admis
GRECU RAZVAN ALIN 64 Admis
HRUDEI RAFAEL DANIEL 71 Admis
IVU ILIE GEORGIAN 66 Admis
JURA ANA MARIA BIANCA 60 Admis
MIREA VIOLETA LACRIMIOARA 61 Admis
MITU MIHAIL AUGUSTIN 69 Admis
MITU SOTIRIAN GEORGIAN 69 Admis
MOROSAN SERGIU SEBASTIAN 67 Admis
PETRE ALEXANDRU 75 Admis
RADU SAMUEL VALENTIN 61 Admis
SCHIER DENISA ANDRADA 57 Admis
SMINTINA MARIA LOREDANA 63 Admis
STAMIN SEBASTIAN IULIAN 63 Admis
STEFONI FABIAN COSMIN 60 Admis
VASILONI CLAUDIU MARIAN 70 Admis
LOHAN IONELA ELENA 45 Rezerva

——————————————————————————————————————————————————-

PROGRAMUL DE PREGATIRE A PARTICIPANTILOR LA FLUXUL 1 – informatii pe site-ul proiectului.

 http://erasmuseurocalificarea.pagix.ro 

——————————————————————————————————————————————————-