• 0255/530.383 / 0255/530.968
 • liceulotelurosu@gmail.com
 • Str. Republicii, Nr. 10, Loc. Otelul Rosu

ERASMUS + 2016

ANUNT LANSARE PROIECT

LICEUL BANATEAN OTELU ROSU, implementeaza in anul scolar 2016-2017, proiectul ERASMUS + – contract numarul + 2016-1-RO01-KA102-023532 –  intitulat – ” Formare profesionala in context european pentru prezent si viitor”.

Proiectul  se va desfasura in cadrul a 2 fluxuri , si se adreseaza unui grup tinta format din elevi ai invatamantului liceal tehnic dupa cum urmeaza:

-12-elevi clasa a X-a,care se pregatesc in domeniul electromecanic, pentru calificarea:lucrator in electromecaica

-12-elevi din clasa a XI-a ,care se pregatesc in domeniul turism si alimentatie , pentru specializarea : tehnician in gastronomie

Durata proiectului: 2 saptamani cu 60 de orede pregatire la locul de munca.

Bugetul proiectului: 48.000,00 €

Parteneri de proiect:

-pentru domeniul electromecanic:CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA – CENFIM –Lisabona -Portugalia

-pentru domeniul turism si alimentatie publica-Agrupamento de Escolas de Alcochete si Sabor Mineiro Actividades Hoteiras LDA – Portugalia

Obiectivele proiectului:

O1.Imbunatatirea KCS ale tinerilor aflati in formare initiala,la nivelul standardelor UE,prin intermediul mobilitatilor transnationale in scop de invatare,in vederea tranzitiei de la scoala la locul de munca

O2.Oportunitatea de a acumula experienta practica recunoscuta prin instrumente ECVET,in vederea imbunatatirii avantajelor competitive necesare tranzitiei de la scoala la locul de munca pe piata europeana a muncii,

O3. Dezvoltarea personala prin plasament de lucru transnational

O4.Dezvoltarea de parteneriate cu institutii si companii europene care sa contribuie la formarea unei forte de munca adaptabila la  piata muncii

Rezultate asteptate:

 1. Imbunatatirea pregatirii profesionale a celor 24 de participani la proiect,prin dezvoltarea acelor KCS,solicitate de piata europeana a muncii
 2. Obtinerea de catre toti participantii la proiect a acelor KCS,conform cerintelor unui viitor loc de munca,recunoscute si transferate,prin utilizarea sistemul ECVET.
 3. Imbunatatirea  competentele lingvistice,culturale si sociale,implicit dezvoltarea personala a celor 24 participanti la proiect.
 4. Continuarea colaborarii pentru LBOR,cu parteneri din spatiul UE,in cadrul unor proiecte viitoare.

                                     COMISIA DE GESTIONARE A PROIECTULUI  ERASMUS + 2016-1-RO01-KA102-023532,

1. Chelbea Daniela Georgina- responsabil de proiect –persoana de contact;

2. Unguras Eleonora- responsabil formare profesională, validare și recunoaștere a rezultatelor învățării pentru participanţii din domeniul tehnic, calificarea – Lucrator in electromecanica

3. Nasta Corina – – responsabil formare profesională, validare și recunoaștere a rezultatelor învățării, pentru participanţii din domeniul servicii, calificarea – Tehnician in gastronomie

4. Mihut Liliana – responsabil cu informarea, comunicarea si diseminarea informațiilor pe durata implementării proiectului;

5. Gutan Frosina – administrator financiar – responsabil financiar al proiectului;

 

                           COMISIA DE SELECTIE PENTRU CONSTITUIREA GRUPURILOR TINTA PROIECT ERASMUS +

                                                                                          2016-1-RO01-KA102-023532

 1. prof. CHELBEA DANIELA – director- coordonator proiect –monitorizare selectie
 2. Prof. MIHUT LILIANA – profesor ,responsabil selectie
 3. Prof. COJOCARU NICOLETA – profesor , specializare turism si alimentatie- membru comisie proba practica si interviu – flux 1
 4. Prof. MIHAILONI LAVINIA – profesor, specializare turism si alimentatie- membru comisie proba practica si interviu -flux 2.
 5. Ms. JANTU PETRU – profesor, specializare electromecanica – membru comisie proba practica si interviu- flux 2
 6. Ms. TOADER ROMULUS ION – profesor, responsabil instruire practica-domeniile mecanica/electromecanica – membru comisie proba practica si interviu- flux 2
 7. Prof. TOTOȘTEANU AMALIA–profesor, limba engleză-membru comisie proba evaluare competente lingvistice
 8. Prof. POPESCU ADRIAN – profesor limba engleză- membru comisie proba evaluare competente lingvistice.
 9. Prof. NASTA CORINA – responsabil formare profesionala – domeniul turism si alimentatie publica–flux 1
 10. prof. UNGURAS ELEONORA – responsabil formare profesionala – domeniul electromecanic –flux 2

                             Extras din PROCEDURA SELECTIE GRUP TINTA PROIECT ERASMUS + 2016-1-RO01-KA102-023532

Prin respectarea procedurii  de selecție,vor fi selectați pentru :,

–  fluxul 1- 12 elevi participanți+ min. 1 elev cu statut de rezervă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.

–  fluxul 2- 12 elevi participanți+ min. 1 elev cu statut de  rezervă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.

Elevii selectati vor desfasura activitati de mobilitate , stagii de educatie si formare in strainatate (Portugalia ) cu o durata de 12  zile.

C. Criterii de selecţie a grupului ţintă – STAGIARI VET

C.1. Criterii administrative :

1.1      Completarea dosarului de inscriere si Fisei de inscriere (documentele sunt anexe la prezenta  metodologie);

1.2      Respectarea termenului de inscriere/depunere a dosarelor de inscriere. Criteriul se va nota cu ADMIS/RESPINS

  C.2. Criterii de eligibilitate:

2.1.Elevul /a este inmatriculat la Liceul Banatean Otelu Rosu,in ciclul /pe nivelul de studii cerut

2.2.Elevul  nu beneficiază de finanţare prin alte proiecte pentru efectuarea stagiului de practică.

2.3.Dosar de candidatura complet si corect intocmit

VOR AVEA PRIORITATE ELEVII CARE NU AU PARTICIPAT LA NICI O MOBILITATE PRIN PROGRAMUL ERASMUS +.

C.3. Criterii de selecţie:

3.1  Motivaţia de participare la activitati de mobilitate;

3.2  Performanta şcolară:

3.3  Disponibilitatea de participare la activităţile proiectului (informare si consiliere, pregatire, etc.)

3.4  Comportament si calitati personale ale candidatului

3.5    Participare pentru prima data la stagii de formare cu finantare europeana

C 4. Probe de selectie:

 1. Proba practica – in specialitate
 2. Proba de evaluare competente lingvistice
 3. Performanta scolara (Media la DISCIPLINELE DE SPECIALITATE+ Media la PURTARE +

media la LB.ENGLEZA)/ 3 din anul scolar incheiat anterior desfasurarii stagiului de practică;

 1. Interviu (Motivaţia de participare la activitati de mobilitate,Disponibilitatea de participare la

activităţile proiectului)

C,5. Grila de evaluare – ANEXA 1

C.6. Menţiuni suplimentare

Inscrierea elevilor este voluntară şi constă in depunerea unui dosar de candidatură si a Fisei de inscriere la coordonatorul de proiect dinorganizatia de origine a candidatului .Dosarul va primi nr. de inregistrare in ziua depunerii din Fisa de inregistrare a dosarelor/unitate scolara.

Selecţia elevilor se realizează in condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, religie, dizabilităţi, categorie Social şi orice alt criteriu), ţinându-se cont de priorităţile şi indicatorii specificaţi în proiect(participanti din mediul rural), precum şi de repartizarea pe unitate scolara agreată de parteneri in Acordul de parteneriat incheiat.)

Se vor selecta suplimentar elevii de pe lista rezervă in vederea completării grupului ţintă, in cazul in care, din motive obiective, unii dintre cei selectaţi renunţă, inainte de inceperea stagiului de practică.

Ierarhizarea candidatilor in vederea selecţiei participantilor şi a poziţiilor de rezervă se realizează in ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare.

Prin consultare cu echipa de management a proiectului, elevii de pe  rezervă pot fi incluşi in grupul ţintă.

Dosarul de candidatură pentru Grupul ţintă STAGIARI VET va cuprinde următoarele documente:

     – Copie după cartea de identitate;

     – Adeverinţă de la secretariatul unitatii scolare unde este inmatriculat , prin care se atestă poziţia de elev inmatriculat la domeniul de calificare/calificarea , anul de studii;

– Foaie matricolă parţială (individual sau colectiv)

      – Curriculum Vitae in format Europass (Anexa 2);

     –   Scrisoare de motivaţie (Anexa 3);

    –  Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului (Anexa 4);

      –Acord parinti (Anexa 5)

     – Recomandare diriginte(Anexa 6)

-Adeverinta medicala

     – Fisa de inscriere cu formularea explicita a optiunii pentru tara de stagiu(Anexa 7)

PROGRAMA CONCURS SELECTIE CONSTITUIRE GRUP TINTA

PROBA 2 :EVALUAREA  COMPETENTELOR  LINGVISTICE – LIMBA ENGLEZA

1.Prezentarea clara a unei opinii , a avantajelor si dezavantajelor unei optiuni;

2.Descrierea simpla si coerenta a unor experiente din sfera de interes a elevului;

3.Construirea discursului in jurul unor idei principale;

4.Folosirea adecvata a unor cuvinte de legatura simple pentru a realiza o prezentare secventiala

Structuri gramaticale si lexicale ( Use of English)

Competente specifice

1.Demonstreze intelegeree sensului global si in detaliu a unui text pe teme de interes familiar si personal prin completare unui text lacunar;

2.Reformuleze un enunt folosind structuri gramaticale adecvate ;

3.Construiasca forme lexicale noi pornind de la cuvantul de baza;

Elemente de constructie a comunicarii:

1.Substantivul

Substantive colective

2.Adjectivul

Such + adjectiv + substantiv + that

Gradele de comparatie

3.Verbul

Timpuri: present simple, present, continuous, present perfect simple, present perfect continuous. Past simple, past perfect simple

Diateza pasiva

Verbe modale

3.Adverbul

Ordinea adverbelor circumstantiale de mod, loc si timp in propozitie.

4.Fraza

Fraza conditionala de tipulI, II, III.

Vorbirea indirecta.

5.Derivarea cuvintelor

Prefixe si sufixe

Comisie evaluare competente lingvistice:

Prof. TOTOSTEANU AMALIA

Prof. POPESCU ADRIAN

Prof. MIHUT LILIANA –presedinte comisie selectie

 

PROGRAMUL DE PREGATIRE AL ELEVILOR PARTICIPANTI LA PROIECT

 1. PREGATIRE PEDAGOGICA

Flux  1 – Perioda de desfasurare : 15-20.02.2017, Locul de desfasurare : cabinet C21.

Flux 2  – Perioda de desfasurare :22-27.02.2017, Locul de desfasurare : cabinet C21.

TEMATICA PROGRAMULUI DE PREGATIRE

1. Prezentarea Programului ERASMUS +

2. Prezentarea proiectului: 2016-1-RO01-KA102-023532: temă, scop si obiective, finanţare, destinaţia cheltuielilor, valorificarea rezultatelor

3. Prezentarea sintetică a contractului de finanţare a proiectului (încheiat între AN si beneficiar);descrierea grantului Erasmus+ alocat pe participant.

4. Prezentarea contractului financiar , prezentarea acordului de formare (Learning Agreement)

5. Prezentarea modului in care se face evaluarea, validarea si certificarea competentelor dobandite in urma mobilitatii.

6. Elemente de pedagogia stagiului: informatii despre organizatia de primire, locul si conditiile de munca, aspecte referitoare la comunicare, elemente de cultura organizationala, recomandari referitoare la modalitatea de desfasurare a practicii

                II.  PREGATIRE CULTURALA

Flux  1 – Perioda de desfasurare : 6-11.03.2017, Locul de desfasurare : cabinet C21.

Flux 2  – Perioda de desfasurare : 13-18.03.2017, Locul de desfasurare : cabinet C21.

TEMATICA PROGRAMULUI DE PREGATIRE

1. Cadrul natural, economia, cultura, istoria, şi turismul Portugaliei.

2. Cadrul natural, economia, cultura şi turismul in orasul Lisabona si prezentarea principalelor obiective turistice/istorice din zona.  ( Sintra, Capo del Roca, etc)

                III. PREGATIRE LINGVISTICA

Flux  1 – Perioda de desfasurare : 20.03-30.04.2017, Locul de desfasurare : cabinet B13.

Flux 2  – Perioda de desfasurare : 20.03-30.04.2017, Locul de desfasurare : cabinet B23.

 Prezentare flux 2 Portugalia 2017