• 0255/530.383 / 0255/530.968
 • liceulotelurosu@gmail.com
 • Str. Republicii, Nr. 10, Loc. Otelul Rosu

ERASMUS + 2023-1-RO01-KA121-VET-000119544

ANUNT LANSARE_ PROIECT ERASMUS +

2023-1-RO01-KA121-VET-000119544

               In perioada 1.06.2023-31.08.2024, Liceul Bănățean Oțelu Roșu va implementa proiectul 2023-1-RO01-KA121-VET-000119544, ACREDITARE ERASMUS PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS+ ÎN DOMENIUL FORMARE PROFESIONALĂ (VET)

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ și este o oportunitate de mobilitate în domeniul formării profesionale.

Scop : dezvoltarea şi valorificarea cunoştinţelor prin stimularea formelor de lucru în echipăşi a colaborării într-un mediu real de lucru,cât şi prin promovarea unei dimensiuni europene de către Liceul Bănățean Oțelu Roșu.

Obiectivul proiectului: dezvoltarea de competente profesionale, abilitati practice si aptitudini la standaede europene, pentru cresterea angajabilitatii pe piata muncii.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 30 elevi, aflați in anul școlar 2023-2024 , impartiti in 3 fluxuri dupa cum urmează:

 • F1-filiera tehnologica, profil servicii – 7 elevi- invatamant professional – calificarea Ospatar,vanzator , chelner in unitati de alimentatie publica- clasa a X-a.
 • F2- filiera tehnologica, profil tehnic-10 elevi,specializarea: Tehnician electromecanic – clasa a X-a + 3 elevi- inv.prof. calificarea mecanica auto
 • F3- filiera teoretica, profil real- 10 elevi ,specializarea: Matematică-Informatică/Intensiv Informatică – clasa a X-a

Aceștia vor fi selectați pe bază de concurs pentru a participa la un stagiu de practică de 2 săptămâni în companii din Cipru  in perioada mai-iunie 2023.

Costurile pentru transport și subzistență (cazare și masă) pentru elevii selectați să participe la mobilitate vor fi suportate integral din bugetul proiectului. Stagiul de practică este voluntar, elevii participanți nefiind remunerați de firmele de primire pentru activitatea desfășurată. La finalul stagiului, elevii participanți vor primi documente de mobilitate europene, prin care vor fi certificate competențele dobândite/ dezvoltate în perioada de practică (documente utile în tot viitorul parcurs profesional/în redactarea CV-ului).

Pentru a candida pentru unul dintre locurile disponibile, elevii trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate prevăzute în proiect și să se angajeze că vor participa la toate activitățile precizate in proiect (activități pregătitoare și de împărtășire a cunoștințelor însușite).

Criterii de eligibilitate: Solicitantul trebuie să fie elev la LBOR, in clasele specificate pentru fiecare flux in parte , în anul școlar 2023-2024 si  sa aiba un  nivel de cunoaștere a limbii engleze-minim A1

Selecția participanților (și pregătirea pentru selecție) se vor desfășura în perioada decembrie 2023  – ianuarie 2024. Selecția va fi precedată de acțiuni specifice de informare pentru elevii și părinții elevilor din grupul țintă. Formularele necesare pentru alcătuirea dosarului de candidatură precum și procedura de selecție vor fi puse la dispoziția celor interesați în timp util , pe site-ul școlii, la Colțul Erasmus+,pagina dedicată selecției pe site-ul proiectului.

DIRECTOR

Prof. CHELBEA DANIELA GEORGINA

ANUNT-LANSARE-PROIECT-ERASMUS.pdf


                                                                                              ANUNT SELECTIE GRUP TINTA 

Au dreptul să se înscrie pentru participare la concursul de selectie pentru grupul tinta:

STAGIARI VET: elevii inmatriculati la Liceul Banatean , care indeplinesc cumulative urmatoarele criterii de eligibilitate

– să fie elev la LBOR, in clasele specificate pentru fiecare flux in parte , în anul școlar 2023-2042

– să nu fi avut nota scăzută la purtare in 2022-2023

– nivel de cunoaștere a limbii engleze-minim A1

Selecția se vor desfășura fizic – conform CALENDARULUI DE CONCURS 

CALENDAR CONCURS SELECTIE – GRUP TINTA

ETAPA TERMEN RESPONSABIL
Informarea elevilor despre punerea în aplicare a procedurii de selecţie respectând procedurile de informare  online , pagina web a  scolilor membre ale consortiului si al proiectului;popularizarea anuntului de selectie- postarea apelului de selecție și a procedurii de selecție pe site-ul proiectului https://liceulbanatean.ro/ 01.11.2023-17.12.2023. Echipa de gestiune a proiectului
Stabilirea prin decizie la nivelul fiecarei unităţii de invatamant a  membrilor Comisiei de selecţie si a Comisiei de contestatii  cu evitarea conflictului de interese ; Pana in 30.10.2023 Director
Depunerea online si fizic  a dosarelor de candidatura cu :

1.Cererea de inscriere – Anexa 1

2.-CV europass, in limba romana https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=ro&previous=https://europa.eu/europass/en;

3.scrisoare de intentie care să conţină  motivarea dorinţei de participare, obiectivele de formare urmarite si rezultatele asteptate; se creaza online https://europa.eu/europass/ro/create-europass-cover-letter

4.pasaport lingvistic Europass ; se creaza online , http://europass-ro.ro/pasaportul_lingvistic.php, se salveaza si incarca

5.scan color dupa cartea de identitate

6.recomandarea dirigintelui in format pdf -Anexa 2

7.acordul parintilor,in cazul elevilor minori, in format pdf -Anexa 3

8. Acordul prelucrare date caracter personal – Anexa 4

Documentele:

– se scaneaza in ordinea de mai sus , intr-un singur fisier de tip .pdf, in ordinea de mai sus

– se salveaza cu numele candidatului ( ex: POPESCU_ION_CLASA_……_MI/TAP/ELM sau TM- se va allege din cele 4 variante)

1.Se trimit pe mail la adresa liceulotelurosu@gmail.com  

2. Se depun la secretariat cu numar de inregistrare, indosariate intr-un dosar cu sina de plastic

IMPORTANT : Documentele de la punctele 2,3, 4 se completeaza online prin accesarea linkului corespunzator, se salveaza si se  descarca  în format PDF – dupa completarea, si descarcarea documentelor in pdf care se vor depune la dosarul de inscriere semnate pe fiecare pagina

18.12-22.12.2024 Candidati+ responsabil proiect ERASMUS+
Verificarea dosarelor de candidatura Afisare online a  candidatilor eligibili  pe pagina web a proiectului si pe pagina web a unitatii de invatamant+afisare la avizierul scolii 27.12-29.12.2023 Comisiile de selecție
Proba scrisă – Limba Engleza 08.01-12.01.2024 Comisia de selecție
Proba orala – Limba engleza 08.01-12.01.2024 Comisia de selecție
Proba scrisa – specialitate 16.01.2024 Comisia de selecție
Proba practica specialitate 18.01.2024 Comisia de selecție
Proba de interviu 19-01.2024 Comisiile de selecție
Afişarea rezultatelor 22.01.2024 Comisiile de selecție
Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor pentru probele scrise 22.01.2024 Comisia de contestatii
Publicarea pe site-ul unităţii scolare si al proiectului a rezultatelor finale , lista cu elevii selectaţi pentru mobilitatea , lista rezervelor si lista cu elevii respinsi 23.01.2024 Comisiile de selecție

Responsbil proiect

Elaborarea procesului verbal privind selecția, validarea rezultatelor care va conține toate datele referitoare la selecție și-l va preda împreună cu documentele candidaților și documentele selecției coordonatorului de proiect. 23.01.2024 Comisiile de selecție
Semnarea contractelor financiare cu participantii 24.01-31.01.2024 Responsabil proiect

DOSARUL DE CANDIDATURA – TREBUIE SA CONTINA

1.Cerere de inscriere – Anexa 1 ANEXA-1-CERERE-INSCRIERE.docx

2.-CV europass, in limba romana https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=ro&previous=https://europa.eu/europass/en;

3.scrisoare de intentie care să conţină motivarea dorinţei de participare, obiectivele de formare urmarite si rezultatele asteptate; se creaza online https://europa.eu/europass/ro/create-europass-cover-letter

4.pasaport lingvistic Europass ; se creaza online , http://europass-ro.ro/pasaportul_lingvistic.php, se salveaza si incarca sau se completeaza anexa 5. MODEL-PASAPORT-LINGVISTIC.doc

IMPORTANT : Documentele de la punctele 2,3, 4 se completeaza online prin accesarea linkului corespunzator, se salveaza si se  descarca  în format PDF – dupa completarea, si descarcarea documentelor in pdf care se vor depune la dosarul de inscriere semnate pe fiecare pagina

5.scan color dupa cartea de identitate

6.recomandarea dirigintelui in format pdf ANEXA-2-RECOMANDARE-DIRIGINTE.docx

7.acordul parintilor,in cazul elevilor minori, in format pdf –ANEXA-3-ACORD-PARINTE.docx

8.acord utilizare date cu caracter personal– Anexa 4.ANEXA-4-ACORD-UTILIZARE-DATE-CU-CARACTER-PERSONAL.docx

Documente optionale relevante pentru mobilitate:

-certificate lingvistice .Pe certificate se va preciza nivelul de cunoastere a limbii respective folosind nivelurile europene ale Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi Straine .

Dosarele incomplete din punct de vedere al documentelor sau neconforme cu locurile disponibile (nivel de studiu, calificare ) determina excluderea candidatului din concurs.

Candidatii au obligatia de a verifica exactitatea datelor inscrise in listele nominale si a sesiza eventualele neconcordante cu datele reale.

EVALUAREA CANDIDATILOR

 Criterii de selectie:

Selecție (punctaj maxim 100 de puncte):

1.Dosar de candidatura ( Admis/Respins).

2.Chestionar de autoevaluare +interviu +cunoștințe despre Cipru (10 p)

3.Proba de evaluare a competentelor lingvistice de limba engleza – proba scrisa (10 p) + proba orala (20 p)

4.Proba scrisa – Verificarea cunostintelor teoretice (20 p)

5.Proba practica- Verificare cunostintelor practice (40 p)

– Se va acorda punctaj suplimentar celor proveniți din medii defavorizate (5 p)

 • Punctajul final se obţine prin însumarea punctelor de la cele 5 cele criterii de evaluare, pentru fiecare candidat în parte şi reprezintă nota finală de la interviu..
 • Media generala de concurs (punctajul pt.departajare) se determina prin formula: suma punctajelor celor 5 probe.
 • Ierarhizarea candidatilor se face in functie de media generala de concurs .In caz de egalitate la punctaj candidatii cu oportunitati reduse vor avea prioritate.
 • Locul castigat prin concurs este garantat atat timp cat candidatul nu depune o cerere de renuntare la locul obtinut .
 • Confirmarea rezultatelor selectiei este tacita.
 • Dacă unul din candidaţi nu participă la una dintre probele de selecţie, pierde dreptul de a mai participa la concursul de selecţie.
 • Redistribuirea locurilor disponibile se face intre candidatii aflati pe lista de rezerve in ordinea strict descrescatoare a mediilor.

Intrebarile legate de proiect si program se pot transmite la adresa de email liceulotelurosu@gmail.com – cu subiectul ERASMUS + 2023 sau urmatoarelor cadre didactice:

 1. Gabriel Magdalena-Responsabil formare profesionala- domeniul turism-magdalena.gabriel@liceulbanatean.ro   
 1. Unguras Eleonora-responsabil formare profesionala-domeniul electromecanic–Eleonora.unguras@liceulbanatean.ro
 2. Radu Marius- responsabil formare profesionala-domeniul informatica– Flux 3-marius.radu@liceulbanatean.ro
 3. Prof. Cococeanu Ion – responsabil formare profesionala -domeniul mecanic- Flux 2- ion.cococeanu@liceulbanatean.ro

TEMATICA PROBE CONCURS SELECTIE 

TURISM SI ALIMENTATIE  – TEMATICA-PROBA-SCRISA+PRACTICA-TURISM.pdf

ELECTROMECANICA – TEMATICA-PROBA-SCRISA+PRACTICA -ELECTROMECANICA.pdf

INFORMATICA/TIC- TEMATICA-PROBA-SCRISA-PRACTICA-INFORMATICATIC.pdf

LIMBA ENGLEZA – TEMATICA-SCRIS+ ORAL-LIMBA-ENGLEZA.pdf

 ——————————————————————————————————————————————————————

                         REZULTATE INAINTE DE CONTESTATII

MATEMATICA-INFORMATICA / INTENSIV INFORMATICA

REZULTATE-FINALE-INAINTE-DE-CONTESTATII-MATEMATICA-INFORMATICA.pdf

REZULTATE-EVALUARE-PE-PROBE-MATEMATICA-INFORMATICA.pdf

TEHNICIAN ELECTROMECANIC

REZULTATE-INAINTE-DE-CONTESTATII-TEHNICIAN-ELECTROMECANIC.pdfREZULTATE-PE-PROBE-DE-CONCURS-TEHNICIAN-ELECTROMECANIC.pdf

REZULTATE-PE-PROBE-DE-CONCURS-TEHNICIAN-ELECTROMECANIC.pdf

MECANIC AUTO

REZULTATE-FINALE-INAINTE-DE-CONTESTATII-MECANICA-AUTO.pdf

REZULTATE-PE-PROBE-DE-CONCURS-MECANICA-AUTO.pdf

OSPATAR ( CHELNER) VANZATOR IN UNITATI DE ALIMENTATIE PUBLICA

REZULTATE-FINALE-INAINTE-DE-CONTESTATII-OSPATAR-CHELNER-VANZATOR-IN-UNITATI-DE-ALIMENATTIE-PUBLICA.pdf

REZULTATE-PE-PROBE-DE-CONCURS-OSPATAR-CHELNER-VANAZTOR.pdf

CONTESTATII

Contestatiile se pot depune in 22.01.2024, in intervalul orar 14,00-20,00, la secretariatul scolii sau pe adresa de mail a scolii liceulotelurosu@gmail.com. Contestatia trimisa online pe mail va avea ca subiect urmatoarea specificatie : CONTESTATIE_ERASMUS 2023_Nume Prenume_Specializarea. Se pot contesta doar probele scrise.

SE VA DEPUNE CATE O CERERE PENTRU FIECARE PROBA CONTESTATA.

MODEL CERERE CONTESTATIE

MODEL-CERERE-CONTESTATIE-LUCRARE.pdf