• 0255/530.383 / 0255/530.968
  • liceulotelurosu@gmail.com
  • Str. Republicii, Nr. 10, Loc. Otelul Rosu

Rose

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR

ROMANIAN SECONDARY  EDUCATION  PROJECT  ROSE

ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de  7 ani, între 2015 și 2022. Acordul de împrumut (Proiectul pentru învățământ secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost aprobat prin Legea nr. 234/08.10.2015 de ratificare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757/2015.

Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

Proiectul este structurat în trei componente, primele două fiind concepute pentru a aborda aspecte de natură academică şi socială care conduc la performanţa scăzută a elevilor în învăţământul secundar superior, precum şi în primii ani din învăţământul terţiar. A treia componentă include atât managementul de proiect, monitorizarea şi evaluarea impactului acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervenţiilor existente, care abordează constrângerile financiare ale elevilor din învăţământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate.

Componenta 1 Intervenţii la nivelul liceelor și intervenții sistemice.

Subcomponenta 1.1 are în vedere intervenții la nivelul școlilor, prin acordarea de granturi liceelor mai  puțin performante din sistemul public de învățământ, în valoare totală de 127,3 milioane de Euro. Perioada de derulare a granturilor acordate liceelor este de maximum 4 ani, iar mărimea acestora este, în medie, de  100.000 Euro.

Obiectivele granturilor sunt reducerea ratei de abandon școlar în licee, creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat.

Liceele vor propune activități menite să conducă la realizarea obiectivelor menționate, care vor include, printre altele:

(i)    activități remediale, de consiliere, îndrumare și orientare vocațională, de mediere în comunitățile rome, și activități de dezvoltare personală (cel puțin 50% din costurile directe);

(ii)    activități extracurriculare și de informare, cum ar fi vizite/excursii de documentare, stagii de pregătire, participări la competiții și formarea de rețele interșcolare (până la 30% din costurile directe); și

(iii)    lucrări civile minore de renovare, amenajare a interioarelor clădirilor școlare (de exemplu: laboratoare), fără impact negativ asupra mediului, și achiziții de bunuri (până la 20% din costurile directe).

Proiectul își propune să sprijine aproximativ 1.160 de licee de stat cu performanțe scăzute (reprezentând circa 80% din totalul liceelor de stat).

Schema de grant va debuta în 2016 (prima etapă va include aproximativ 25% din liceele eligibile) și va fi continuată în 2017 cu restul liceelor eligibile.

Subcomponenta 1.2 Intervenții sistemice, în valoare totală de 17,2 milioane de Euro, își propune să contribuie la sprijinirea școlilor pentru asigurarea îmbunătățirii ratei de tranziție în învățământul superior, prin activități cum ar fi:

(i)    revizuirea curriculumului din învățământul secundar superior;

(ii)    formarea profesorilor și a directorilor pentru implementarea noului curriculum și pentru a asigura centrarea pe elev;

(iii)    creșterea calității activităților de formare de la nivelul Caselor Corpului Didactic;

(iv)    revizuirea băncii de itemi de evaluare, formarea profesorilor în domeniul evaluării și îmbunătățirea platformei on-line pentru evaluări și examene naționale;

(v)    dezvoltarea de materiale digitale pentru ameliorarea procesului de predare – învățare – evaluare.

Componenta 2.

 Intervenții la nivelul universităților din sistemul public de învățământ, prin acordare de granturi, în valoare totală de 49,1 milioane de Euro pentru a sprijini studenții în situație de risc.

Se vor finanța două scheme de granturi, una necompetitivă, alta competitivă.

Schema de granturi necompetitive pentru universități va acorda prioritate domeniilor de creştere economică în România, precum agricultura, ingineria, ştiinţele exacte și medicina. În cadrul acestei scheme se vor finanța activităţi eligibile, cum ar fi: programe remediale, tutoriat, servicii de sprijin, consiliere şi orientare, coaching, promovarea târgurilor de locuri de muncă, ateliere de lucru în domenii specifice, precum şi campanii de creştere a conştientizării.

Proiectul își propune să sprijine aproximativ 60.000 de studenți aflați în situație de risc din circa 300 de facultăți (aproximativ 85% din facultățile din universitățile de stat). Perioada de derulare a granturilor acordate universităților este de maximum 3 ani, iar mărimea acestora este, în medie, de  100.000 Euro.

Schema de granturi necompetitive va debuta în 2017 (prima etapă va include aproximativ 25% din facultățile eligibile) și va fi continuată în a doua etapă, în 2018, cu restul de facultăți eligibile.

În cadrul unei alte scheme de granturi competitive se vor finanța următoarele:

a) programe de tip ”punte”/ „summer bridge” în campus ce pot include activităţi precum:

(i) cursuri de vară de nivel universitar pentru elevii de liceu, pentru a le oferi elevilor o experienţă universitară timpurie;

(ii) parteneriate licee-universităţi-piaţa muncii, pentru a promova beneficiile învăţământului terţiar şi ale inserţiei profesionale; şi

(iii) dezvoltarea de programe de tutoriat în campus, gestionate şi coordonate de universităţi, pentru elevii de liceu, tutoriatul fiind asigurat de către personalul academic şi/ sau studenţi în ani terminali.

b) crearea, dezvoltarea și asigurarea funcționării inițiale a unor centre de învățare/ laboratoare în universităţi, cu scopul de a creşte gradul de menținere în universitate a studenţilor aflaţi în situaţie de risc, prin dezvoltarea de competenţe specifice, şi asigurarea unor servicii de sprijin academic, aliniate nevoilor studenţilor.

Vor fi oferite în jur de 160 de programe de tip punte, iar la cursurile de vară vor participa aproximativ 8.000 de elevi de liceu. Facultățile pot concura pentru obținerea mai multor granturi.

Granturile prin care se finanțează programele de tip ”punte” vor fi acordate în două etape, în 2017 – circa 50 granturi, în 2018: în jur de 110 granturi.

Al doilea tip de intervenție care va fi finanțat prin granturi competitive este înființarea de centre de învățare în 24 de universități publice din România, cu scopul de a îmbunătăți mecanismele de suport social și academic pentru studenții în situație de risc. Aceste centre vor fi dezvoltate ținând cont de factorii principali care contribuie la obținerea de rezultate academice slabe și la creșterea abandonului: abilități de învățare limitate, expunere scăzută la subiecte academice noi, familiarizare redusă cu exigențele și cerințele activităților universitare.

O universitate eligibilă poate aplica pentru un singur grant, în valoare de maximum 200.000 EURO. Granturile vor fi acordate într-o singură etapă, în anul 2017.

Componenta 3

Management de proiect, monitorizare și evaluare, în valoare estimată de 6,4 milioane de euro.

Componenta va asigura managementul general de proiect, va monitoriza și evalua impactul celorlalte două componente asupra învățământului secundar superior și terțiar. În același timp, va include și dezvoltarea de studii privind eficiența diferitelor programe finanțate din diverse surse pentru susținerea participării școlare a elevilor din învățământul secundar superior, cum ar fi: Bani de liceu, decontarea navetei, programe care presupun acordarea unor subvenții, diverse scheme de ajutor social care sunt condiționate de frecventarea școlii, revizuirea schemei de împrumut pentru studenți la nivelul învățământului terțiar etc.

SURSA http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose

———————————————————————————————————————————————————–

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: Liceul Banatean

Titlul subproiectului: ”INVESTIM IN VIITOR

Acord de grant nr. SGL/RII/678 din data 02.10.2018

ANUNȚ LANSARE PROIECT

INVESTIM IN VIITOR” derulat prin Proiectul Privind Învățământul Secundar (ROSE)

              Liceul Banatean Otelu Rosu, în calitate de beneficiar, implementează, începând cu luna octombrie 2018, proiectul „INVESTIM IN VIITOR ”, derulat prin Proiectul Privind Învățământul Secundar (ROSE), acord de grant nr. SGL/RII/194 din 27.06.2017. Proiectul are o perioadă de implementare de 4 ani, cu o valoare totală de 451278 lei şi este finanțat integral de Banca Mondială. Acest proiect vizează 1.154 de licee de stat, reprezentând aproximativ 80% din totalul liceelor publice din România, care vor fi sprijinite în vederea îmbunătățirii tranziției de la liceu la învățământul terțiar.

  Obiectivul general al acestui proiect este  creşterea adaptării şcolare, medierea succesului şi integrarea profesională a tuturor elevilor, indiferent de nevoile lor, pentru îmbunătățirea rezultatelor la învățătură și creșterea gradului de reușită la examenele de Bacalaureat.

Obiective specifice ale proiectului sunt:

O1 .Asigurarea unui program de activităţi remediale/pregătire eficientă a elevilor, de clasele a XI a- și a XII_a de la invățământul tehnologic, în vederea : creșterii ratei de promovabilitate de la 87,37% la 90 % și a celei de promovare a  examenului de bacalaureat  de la 16,45% la min.20

O2.Intensificarea acțiunilor de consiliere școlară și activitate extracurriculara în vederea creșterii nivelului motivațional și a responsabilității elevilor de la invățământul profesional și tehnic pentru reducerea absenteismului și abandonului școlar cu min. 1% , in fiecare an de implementare a proiectului.

O3. Creșterea  procentului de prezentare la examenul de bacalaureat de la 58,22 la min.65%, in vederea asigurarii egalității de sanse in integrarea pe piata muncii ca și personal calificat.

Grupul ţintă este format din 70 elevi- anul 1; 50 elevi – anul 2; 50 de elevi – anul 3; 40 elevi – anul 4. care au nevoie de sprijin pentru îmbunătăţirea rezultatelor la disciplinele de bacalaureat şi aparţin grupurilor dezavantajate.

  În cadrul proiectului, elevii cuprinşi în grupul ţintă vor desfăşura următoarele tipuri de activităţi:

 a)Activităţi remediale şi de sprijin (Limba şi literatura română, Matematică, Fizică, Biologie)

 b) Activităţi de consiliere (Consiliere de grup)

 c) Activităţi extracurriculare (Ateliere educaţionale de tip indoor/outdoor – Tabere de vara, Teatru, Excursii de documentare și vizite de studiu)

Acest proiect va aduce beneficii:

  • Pentru elevi: îmbunătăţirea rezultatelor școlare; creșterea ratei de promovabilitate la examenul de Bacalaureat; îmbunătățirea procentului de integrare al elevilor pe piața muncii; adoptarea unor comportamente civice/sociale adecvate.
  • Pentru părinți: creșterea gradului de informare și înțelegere asupra importanței programelor educaționale remediale, de consiliere și a activităților extracurriculare; îmbunătățirea relațiilor cu copii prin diminuarea conflictelor; dezvoltarea unui parteneriat autentic părinte-școală.
  • Pentru instituția școlară: diminuarea nr. de elevi în risc de eșec școlar;creșterea promovabilităţii la Bacalaureat; promovarea incluziunii sociale; creșterea prestigiului școlii în comunitate.
  • Pentru comunitate: combaterea fenomenului de părăsire timpurie a școlii de către elevi; facilitarea tranziţiei de la școală la viața activă pentru elevi;creșterea procentului de participare la învăţământul superior.

                                                                                                          DIRECTOR                                                                              

                                                                                    Prof. CHELBEA DANIELA GEORGINA

 

————————————————————————————————————————————————————–

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Liceul Banatean
Titlul subproiectului: ”INVESTIM IN VIITOR
Acord de grant nr. SGL/RII/678 din data 02.10.2018

 

ANUNȚ  SELECTIE ECHIPA IMPLEMENTARE SUBPROIECT

INVESTIM IN VIITOR”
derulat prin Proiectul Privind Învățământul Secundar (ROSE)

            In atentia cadrelor didactice /consilierilor care doresc sa faca parte din echipa de implementare a subproiectului INVESTIM IN VIITOR , proiectul ROSE.

Va aducem la cunostință că Liceul Bănățean Oțelu Roșu va desfășura următoarele activități:

  1. Activități remediale: 1 profesor de Limbă și literatură română, 3 profesori de matematică, 1

profesor de biologie, 1 profesor de geografie pentru

  a) clasa a XI a matematică, 3 ore pe săptămână x 6 luni / an ;

  b) clasa a XII a – matematică, limba română, geografie, biologie- 3 ore /săpt.x 6 luni/an;

       2.   Activități de consiliere psihologică și dezvoltare personală– 1 consilier școlar, 2 ore /săpt.x 2 luni/an;

       3.   Activități de informare și consiliere în carieră : -3 profesori de specialitate(discipline tehnologice)2 ore/săpt.x2 luni/an;

       4.   Activitate extracurriculară : cerc de teatru- 2 profesori de Limba și literatura română, 2 ore/săpt. x 4 luni/an;

       5.  Activitate extracurriculară – școala de vară – 2 profesori arie curriculară Tehnologii/Om și societate, 2 ore /săpt x 4 luni/an;

Criterii de eligibilitate:

   a) Este angajat/angajată în sistemul românesc de învățământ;

   b) Este absolvent/absolventă a unei instituții de invățământ superior, cu examen de diplomă;

   c) Este de acord cu utilizarea datelor personale furnizate în cadrul activităților din cadrul subproiectului Pentru tineri, pentru viitor(ROSE)

   d) Este de acord să nu desfășoare activitățile din cadrul proiectului în timpul orelor de program din norma de bază;

   e) Va avea disponibilitate de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectat/selectată;

Pierderea calității de membru al echipei de implementare:

Calitatea de membru al echipei de implementare a subproiectului pentru tineri, pentru viitor(ROSE) se poate pierde în următoarele situații:

   a)La solicitarea cadrului didactic

  b) Prin decizia directorului , cu avizul Consiliului de administrație, în urma analizei anuale a activității, dacă se constată că un anumit membru nu și-a îndeplinit obligațiile asumate.

La secretariatul unității de învățământ se va depune Dosarul de candidatură ce conține:

  a) Cerere adresată directorului instituției pentru ănscrierea la procesul de selecție;

  b) Copie Xerox după cartea de identitate;

  c) Scrisoare de intenție

  d) CV în format European, datat și semnat de către candidat;â

  e) Copie după documentele de studio care să ateste specializarea(diplomă de licență și/sau master)

  f) Fișa de autoevaluare, având anexate copii xerox după documentele doveditoare;

Perioada de înscriere 8-15.10.2018, între orele 9,00-15,00

                                                                                                     DIRECTOR

                                                                            Prof. CHELBEA DANIELA GEORGINA

—————————————————————————————————————————————–

ANUNT ACHIZITII – CERERE DE OFERTA – 2018

ANUNT ACHIZITII – PROIECT ROSE-2018

ROSE- INVITATIE PARTICIPARE- Achizitie transport26112018

ROSE- INVITATIE PARTICIPARE- Achizitie pachete produse tip gustare23112018

INVITATIE DE PARTICIPARE – ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT29112018

Invitatie participare materiale de birou03122018

ROSE – invitatie participare achizitie – catalog electronic

Clarificari- la anexa -invitatie participare achizitie consumabile de birou( materiale de birotica) 04122018

INVITATIE-PRTICIPARE-ACHIZITIE-ECHIPAMENTE-ROSE.pdf